صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، حقیقت آزادی

پیامبر اکرم (ص) ، حقیقت آزادی

پیامبر اکرم (ص) ، حقیقت آزادی سمره بن جندب در باغی درختی داشت. آن درخت در منزل مردی از انصار بود؛ هر وقت می‌خواست از درخت خود خبر بگیرد بی اعتنا و نسنجیده و بدون اجازه از مرد انصاری وارد خانه می‌شد.صاحب خانه به او گفت: ای سمره!…