صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، فضل و بخشش از آن خداست.

پیامبر اکرم (ص) ، فضل و بخشش از آن خداست.

پیامبر اکرم (ص) ، فضل و بخشش از آن خداست. فقرا نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند: ای رسول خدا (ص)! ثروتمندان آنچه با آن بنده آزاد می‌کنند دارند و ما نداریم؛ آن‌ها ثروت دارند و حج می‌کنند و ما نداریم؛ آن‌ها دارند و صدقه می‌دهند و ما نداریم،…