مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: پیامبر اکرم (ص) ، مؤمن دو بار از یک سوراخ گزیده نمی‌شود.