صفحه آرشیو

پیامبر اکرم (ص) ، همه با سعادت زندگی کنیم.

پیامبر اکرم (ص) ، همه با سعادت زندگی کنیم.

پیامبر اکرم (ص) ، همه با سعادت زندگی کنیم. ابن سعد و بیهقی از عایشه نقل کردند که گفت: زنی از انصار نزد من آمد. رختخواب رسول خدا را عبای تاخورده دید، به سرعت رفت و تشک آکنده از پشم برایم فرستاد.رسول خدا (ص) وارد شد و فرمود: ای…