صفحه آرشیو

پیامبر وعدم برخورد با خلفا

پیامبر وعدم برخورد با خلفا

پیامبر وعدم برخورد با خلفا پیامبر وعدم برخورد با خلفا،خضر و کشتن بچه قبل از جنایت چرا پیامبر با خلفا در حالی که علم داشت،برخورد نکرد؟اگر میگویید که آنها مرتکب خطا هنوز نشده اند پس چرا حضرت خضر آن پسر بچه را کشت؟ (پیش از پاسخ به این شبهه…