صفحه آرشیو

چرا lمام حسین حج خود را به جا نیاورد

چرا lمام حسین حج خود را به جا نیاورد

چرا lمام حسین حج خود را به جا نیاورد چرا lمام حسین حج خود را به جا نیاورد؟ چرا نگذاشتند که حجشان تمام شوند و سپس به سوی کوفه بروند؟ در پاسخ به این سوال توجه به دو مطلب ضروری است: مطلب اول: گزارش برخی از مورّخان، و عبارات بعضی از…