مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: کانون توحید لندن

کانون توحید لندن

کانون توحید لندن   تاریخ تاسیس ۱۹۷۳ کشور مکان استقرار انگلستان-لندن تاریخچه در بهار سال ۱۳۵۲ (۱۹۷۳)، جمع محدودی از دانشجویان ایرانی دانشگاه های شهر

ادامه مطلب »