صفحه آرشیو

کفر یزید و جواز لعن او

کفر یزید و جواز لعن او

کفر یزید و جواز لعن او شیخ: خیلی از شما تعجّب است که خلیفهًْ المسلمین، یزید بن معاویه را کافر و فاسد بخوانید و حال آنکه نمی‌دانید یزید را خلیفه امیرالمؤمنین و خال المؤمنین، معاویهًْ بن ابی سفیان به مقام خلافت نصب نمود و معاویه را…