صفحه آرشیو

کلیات

کلیات

بحث در چند موضوع مهم قرآنی

در این مختصر چند موضوع مهم قرآنی- از قرآن درباره ی قرآن- مورد بحث قرار گرفته و تکیه ی ما عمدتاً بر خود قرآن و مسلّمات تحقیقی است. (۱) حروف مقطعهاز جمله دلکش ترین و با اهمیت ترین مباحث قرآنی، بررسی معنای حروف مقطّعه است. کمتر صاحب فکر و…