صفحه آرشیو

گستره جغرافیایی

گستره جغرافیایی

تصوف در آفریقا (۱)

مدت ها قبل از استقرار نهایى اسلام در افریقا، مردان مقدس و مرشدان، با بخش هایى از این قارّه تصادفاً ارتباط پیدا کرده بودند. مبلغان صلح جوى مسلمان و اشراف زادگان بازرگان قبل از اسلامى شدن کامل این مناطق، از آنجا عزیمت کرده و با آرامى آنجا را…

تصوف در آفریقا (۲)

فرقه تیجانیّه فرقه تیجانیّه، که توسط شیخ احمد بن محمد تیجانى (۱۲۳۰ق /۱۸۱۵م ـ ۱۱۵۰ق /۱۷۳۷م)، پایه گذارى شد، بعد از شکل گیرى بلافاصله مورد قبول عامه قرار گرفت. على بن عیسى (م۱۲۶۰ق /۱۸۴۴م) که شیخ فعالى بود، همراه کاروان هاى تجارى مبلّغانى را…