صفحه بایگانی دسته

تشیع

حدیث معراج

(مُناجاهُ الرّحْمنِ فِی لَیْلَهِ الْمِعْراجِ) مقدّمه«معراج»، از حوادث بزرگى است که در دفتر زندگى پر افتخار پیامبر…