مجمع جهانی شیعه شناسی

دسته‌بندی: مقاله پژوهشی

خداشناسى فطرى

خداشناسى فطرى یکى از راه‎هاى خداشناسى که پیوسته مورد توجه متفکران و دانشمندان بوده است، و هم پیامبران الهى به آن اهتمام نموده و از

ادامه مطلب »

توحید خالقیت

توحید خالقیت توحید در خلق و امر مقدمه: یکى از شاخه هاى توحید توحید در خالقیت است. توحید در خالقیت یعنى اینکه در جهان هستى،

ادامه مطلب »

بداء

آیا تقدیر الهى در مورد بندگانش قابل تغییر است  یا نه؟ ما مسلمانها به بداء عقیده داریم بداء یعنى تغییر پیدا کردن تقدیر الهى; مقاله

ادامه مطلب »