صفحه آرشیو

جامعه شناسی دین

جامعه شناسی دین

تحلیل شواهد و تجلیات عینی رفتارهای دین مدارانه براساس آموزه های تربیتی قرآن کریم

تحلیل شواهد و تجلیات عینی رفتارهای دین مدارانه براساس آموزه های تربیتی قرآن کریم مقدمه دین، مجموعه گزاره های توصیفی و تجویزی که از طرف خدا و برای اداره امور فردی و اجتماعی انسان و تامین سعادت دنیا و آخرت وی تعیین شده است . در این راستا،…

سفر بدفرجام!

از امان‌الله خان در افغانستان، رضاخان در ایران و آتاترک در ترکیه به عنوان مهره‌های ترویج فرهنگ سکولار و اشاعه غربی‌گرایی در این سه کشور یاد می‌شود. امان‌الله خان ۱۰ سال، آتاترک ۱۸ سال و رضاخان ۲۰ سال بر…

اصل آزادی بیان در مکتب قرآن

اصل آزادی بیان در مکتب قرآن مقدمه آزادی یکی از مفاهیم بسیار مهمی است که همیشه ذهن بشر را به خود مشغول داشته و واقعیتی است که بی گمان و همواره برای وی مطرح و مسأله ساز بوده و هست. مقاومت انسان های آزادی خواه و احزاب و گروه های آزادی…

گونه شناسى طبقات اجتماعی در قرآن

گونه شناسى طبقات اجتماعی در قرآن پژوهش حاضر با تکیه بر قرآن به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که آیا قرآن براى طبقات اجتماعى در جامعه مشروعیت قائل است؟ این طبقات چه ویژگى و چه تإثیرى در جامعه دارد؟ این پژوهش، ضمن تعریف از طبقات اجتماعى و…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۱)

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۱)

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۱)

مقدمه قرآن کریم کتاب هدایت است. همه تر و خشک عالم در آن بیان شده است. قرآن در آیات بسیاری سخن از سنت های پایدار، ثابت و تحویل ناپذیر به میان آورده و مخاطبان خود را به تفکر در سنن الهی دعوت می کند تا با این کار، به سمت صلاح و رستگاری…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۲)

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و ... اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است،…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۲)

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و ... اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است،…

پژوهشی در الگوی مطالعه سنت های اجتماعی در قرآن (۲)

انواع سنت های اجتماعی محققان برای سنت های مذکور در قرآن تقسیمات گوناگونی ذکر کرده اند، تقسیم سنت ها به دنیوی و اخروی، مطلق و مقید، فردی و اجتماعی، مادی و معنوی و ... اما با توجه به اینکه در این مقاله نگاه روش شناختی به سنت منظور است،…