صفحه آرشیو

حجيت کتاب مقدس

حجيت کتاب مقدس

کتاب مقدس از نگاه مسیحیان (۱)

الهیات مسیحى، مانند بیشتر رشته ها، بر تعدادى از منابع استوار است. در سنت مسیحى از گذشته بحث هاى بسیارى در باب هویت این منابع و اهمیت نسبى آن در تحلیل هاى الهیاتى صورت گرفته است. به بیانى روشن، در الهیات مسیحى چهار منبع اصلى از این قرار…

کتاب مقدس از نگاه مسیحیان (۲)

۸- شیوه هاى تفسیر کتاب مقدسهر متنى نیازمند تفسیر است و کتاب مقدس از این امر مستثنا نیست. این تصور وجود دارد که تاریخ الهیات مسیحى را مى توان تاریخ تفسیر کتاب مقدس دانست. * رویکرد تمثیلى دوره آباء به تفسیر کتاب مقدسبحث را می توان با…

کتاب «الهامی بودن، پشتوانه حجیت کتاب مقدس»- (۲)

فصل دوم کتاب مقدس سخن اندکی درباره الهام گفته و معرفی نظام مندی از آن و توضیحی درباره سازوکار آن ارائه نداده است. این کم توجهی به چگونگی الهام تا مدت ها ادامه داشت کلیسا و آبای کلیسا هرگز تلاش نکردند تا یک باور قطعی را درباره…

کتاب «الهامی بودن، پشتوانه حجیت کتاب مقدس»- (۳)

فصل سوم نظریه های غیر لفظی در باب الهام بسیاری از کسانی که وجود اشکال در کتاب مقدس را پذیرفته بودند، مشاهده می کردند که برخی از مطالب آن، از چنان عمق و معنویتی برخوردارند که نمی توان آنها را محصول اندیشه صرف بشری دانست؛ از این…

کتاب «الهامی بودن، پشتوانه حجیت کتاب مقدس»- (۴)

فصل چهارم ‌ الهام کتاب مقدس در ضمن بیان نظریه های لفظ محور و غیر لفظی در باب الهام کتاب مقدس دیدیم که هیچ کدام از نظریه ها خالی از اشکال نبود. در این صورت دو راه در مقابل ما قرار دارد؛ راه اول دست کشیدن از ادعای الهامی بودن کتاب…