مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

انتخاب جانشین پیامبر در روز غدیر

من کنت مولاه فهذا علی مولاه

فهرست مطالب

انتخاب جانشین پیامبر در روز غدیر

یکی از سوالات اساسی در مورد انتخاب جانشین پیامبر در روز غدیر این است که چرا پیامبربرای بیان جانشین خود  فرمودند من کنت مولاه فهذا علی مولاه تا در تفسیر آن اختلاف شود و امت به دو گروه تقسیم شوند؟ آیا نمی شد از کلمات دیگری استفاده کنند که دو پهلو نباشد؟ آیا نمی شد در کنار این کلمات قرینه ای ذکر کنند که کلام را از این حالت تردید بین محب و ولی خارج کنند؟!

ان علی بن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی

پیامبر اکرم در خطبه غدیر با تعابیر مختلفی تصریح با جانشینی امیرمومنان علی علیه السلام کرده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می کنیم: آن حضرت در خطبه غیر فرمودند ای مردم من در تبلیغ آنچه خدا بر من نازل کرده است کوتاهی نکرده ام حضرت جبرئیل سه بار بر من نازل شده اند و دستور خداوند را بر من ابلاغ کرده ام . خدا به من امر فرموده است که به همه انسانها از سیاه و سفید اعلام کنم که : «ان علی بن ابی طالب اخی و وصیی و خلیفتی و الامام من بعدی » همانا علی بن ابی طالب برادر وصی جانشین و امام بعد از من است

ان الله قد نصبه لکم ولیا و اماما

یکی دیکر از تعابیری که پیامبر در مورد جانشینی امیر مومنان استفاده کردند این تعبیر است: «ان الله قد نصبه لکم ولیا و اماما » ایم مردم خداوند علی علیه السلام را به عنوان صاحب اختیار و امام شما قرار داده است. این تعبیر نیز مانند فرمایش قبلی پیامبر به صراحت جانشینی علی علیه السلام را نشان می دهد.

من بعدی علی ولیکم و امامکم بامر الله ربکم

پیامبر اکرم در فرمایش دیگری خطاب به مردم حاضر در صحنه غدیر فرمودند این مردم این آخرین باری است که در این جایگاه با شما صحبت می کنم پس بشنوید و اطاعت کنید و مطیع دستورات پروردگارتان باشید. ای مردم اول خدا صاحب اختیار و پروردگار شماست. پس از او این پیامبری که با شما سخن می گوید قرار دارد و بعد از من به دستور خداوند و پروردگارتان علی صاحب اختیار و امام شماست : «من بعدی علی ولیکم و امامکم بامر الله ربکم »

ان من کنت مولاه فهذا علی مولاه و هو علی بن ابی طالب اخی و وصیی و موالاته من الله عزوجل انزلها علی

تعبیر مشهور من کنت مولاه فهذا علی مولاه نیز اینگونه در خطبه غدیر بیان شده است : همانا هرکسی که من صاحب اختیار او هستیم این علی صاحب اختیار اوست مراد من همین علی بن ابی طالب است که برادر و جانشین من است و ولایت او از طرف خداوند بر من نازل شده است. پس در این فقره نیز پیامبر پس از بیان من کنت مولاه فهذا علی مولاه به وصایت ایشان تصریح کردند

فایل تصویری آنچه گفته شد دراین لینک قابل دسترسی است