مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

تعهـد می‌دهیـم “آل ثانـی” را سرنگـون کنیـم

اعضای شورای معارضان قطر در این جلسه در مورد گسترش سیاست های خصمانه دولت قطر علیه دولت‌های حوزه خلیج[فارس] به بحث نشستند و از تمام کشورها به خاطر سیاست های آل ثانی عذرخواهی کردند.شورای مذکور در پایان جلسه بیانیه ای منتشر کرد و تعهد کرد دولت فعلی قطر را سرنگون خواهد کرد.

فهرست مطالب

شورای معارضان دولت قطر جلسه‌ای در پاریس برگزار کرد و پس از این جلسه قول داد حکومت "حمد بن خلیفه آل ثانی" را سرنگون کند.

اعضای این شورا در این جلسه در مورد گسترش سیاست های خصمانه دولت قطر علیه دولت‌های حوزه خلیج[فارس] به بحث نشستند و از تمام کشورها به خاطر سیاست های آل ثانی عذرخواهی کردند.

شورای مذکور در پایان جلسه بیانیه ای منتشر کرد و تعهد کرد دولت فعلی قطر را سرنگون خواهد کرد و مسئولیت تمام اتفاقاتی که برای انقلابی‌ها علیه حکومت فعلی قطر اتفاق می‌افتد را بر عهده می‌گیرد .

در این بیانیه آمده است: ثروت ملت قطر برای فتنه انگیزی و خونریزی استفاده شد و این امری است که نه دین و نه عقل آن را پذیرا نیست.