مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

حمله شدید پژوهشگر عربستانی به مذهب ضاله وهابیت

این پژوهشگر عربستانی گفت: وهابیت به ما ضرر و زیانهای بسیاری وارد کرده و سمش را با آموزش های خود وارد قلبهای پاک ما کرد و مانند شیطان دشمنی را در میان ما رواج داد و شک را به جان ما انداخت. در طول سه قرن ملتی باقی نمانده که وهابیت آن را متفرق نکرده باشد.

فهرست مطالب

" حسن فرحان المالکی" پژوهشگر عربستانی در سخنانی بی سابقه در صفحه توئیتر خود فرقه ضاله وهابیت و موسس آن "محمد بن عبدالوهاب" را مورد انتقاد شدید قرار داد.

فرحان المالکی در صفحه اینترنتی شخصی خود نوشت: وقت آن رسیده که عامل اصلی بدبختی های خود یعنی فرقه وهابیت را بشناسیم، نمی شود که دائما بر این فرقه سرپوش گذاشت، باید به کناری گذاشته شود تا بتوانیم با آرامش زندگی کنیم.

این پژوهشگر عربستانی در ادامه گفت: وهابیت به ما ضرر و زیانهای بسیاری وارد کرده و سمش را با آموزش های خود وارد قلبهای پاک ما کرد و مانند شیطان دشمنی را در میان ما رواج داد و شک را به جان ما انداخت. در طول سه قرن ملتی باقی نمانده که وهابیت آن را متفرق نکرده باشد، حکومتی باقی نمانده که وهابیت آن را تکفیری اعلام نکرده باشد و همسایه ای باقی نمانده که وهابیت آن را نیازرده باشد.

وی هم چنین به عناوین مختلف گروههای تروریستی اشاره کرد و گفت: یک بار می گویند اخوان، باری دیگر می گویند داعش، یکبار دیگر می گویند تکفیری ؛ برادر بگو وهابیت و خود را راحت کن.

المالکی در نهایت خطاب به سردمداران وهابیت اعلام کرد: رهایمان کنید تا اسلام فطری، اسلام قرآنی ، اسلام اول حقیقی یعنی همان اسلام اخلاق و آرامش را بشناسیم.