مجمع جهانی شیعه شناسی

رابطه اسرائیل و بهائیت

اشارهدر این مقاله شرح مختصری درباره مدارک موجود اثبات ارتباط اقلیت غیررسمی بهاییت با اسرائیل است. اگرچه تحقیق درباره این اقلیت باید از دیدگاه های مختلف صورت گیرد؛ اما از آنجا که محدوده این اثر مختص به بررسی وجود و نوع ارتباط سیاسی-مالی و فرهنگی بین دولت اسرائیل و فرقه ضاله ی بهاییت است. لذا در این نوشته کوشش شده است که بنابر مدارک متقن و روشن از جامعه بهایی، ارتباط این اقلیت مذهبی با اسرائیل و حرکت صهیونیستی آنان در خاک ایران روشن شود. نمونه های ارائه شده در این متن، تنها مشتی از خروار است و اگر بخواهیم بهاییت را در ابعاد مختلف مورد مطالعه قرار دهیم حداقل باید موارد زیر به دقت مورد توجه قرار گیرد:۱- نقش بهاییت در ضدیت با اسلام و تشیع در ایران و جهان۲- توطئه های بهاییت در بی اعتبار کردن روحانیت در جامعه اسلامی۳- اجرای نقشه های رازآلود در گسترش فساد اخلاقی در جامعه اسلامی۴- همکاری همه جانبه با سرویسهای اطلاعاتی در تحقق طرحهای ضد مردمی این سازمان۵- نقش سردمداران بهاییت در دولتهای فاسد و سیستم حکومتی رژیم پهلوی۶- گسترش فساد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ارگانهای مختلف جامعه از راههای گوناگون۷- تاریخ پیدایش این اقلیت و ارتباط مستقیم با کانونهای استعماری (روس و انگلیس)۸- تحقیق درباره طرح آینده این اقلیت در جهت به دست آوردن اهرمهای قدرت و تشکیل حکومت بهایی۹- طرحهای خائنانه و حساب شده در ابعاد، تبلیغ، مهاجرت، تملک اراضی و نفوذ در کانونهای قدرتامید است که در سیر این نوشتار با بازگشایی گوشه ها و زوایای تاریک موضوع تحقیق و برملا نمودن ارتباط قطعی، محکم و فراگیر این فرقه ضاله با دولت صهیونیستی اسرائیل، بتوان در روشن نمودن اذهان مخاطبین محترم و شفاف سازی در حافظه تاریخ، گام کوچکی برداشته باشیم.
مقدمهدر دنیای فعلی، نقش عوامل پشت پرده در تعیین سیاستها و روابط، حائز اهمیت فراوانی است و چه بسا ظاهر بعضی از قضایا با سر منشاء بنیادی آن فاصله بسیار زیادی داشته باشد. حوزه عملیات پنهانی، و تمام ارگانهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و حتی مذهبی را شامل می شود. در زمینه ی مذهب، به خصوص در جوامع شرقی این مسئله بعد خاصی می یابد و در حوزه مذهب، نقش اقلیتها در ارتباط با عوامل پنهانی در موضع قابل توجهی جای دارد. در دوران سیاه استبداد قاجاری و رقابت استعماری روس و انگلیس در ایران، مسلکی با بدعت در تشیع و معتقد شدن به ارزشهای غیر حق و وابستگهیای برون مرزی پاگرفت و استعمارگران با توجه به نفی اصیل ترین ارزش شیعی، که تداوم و تحرک و بقای تشیع را همراه دارد یعنی اعتقاد به وجود مقدس امام زمان علیه السلام و مرجعیت و روحانیت توسط این فرقه، آن را تا سرحد امکان پرورش دادند و از آن اقلیتی دینی و بهتر بگوییم حزبی سازمان یافته و تشکیلاتی منسجم پدید آوردند.ویژگی عمده ای که بهاییت را از دیگر مسلکهای ضد شعیی جدا می کند، تشکیلات سازمانی یافته آن است. در این مقاله ابتدا سعی بر آن است با ارائه شناخت مقدماتی از تشکیلات بهایی، ارتباط آن را با صهیونیسم در ابعاد مختلف تاریخی، سیاسی، اقتصادی، و اطلاعاتی مورد بحث قرار گیرد.
شناخت تشکیلات بهاییهر گاه در محلی حداقل نه نفر بهایی ۲۱ سال به بالا وجود داشته باشد، کوچک ترین واحد تشکیلاتی بهاییت به نام «محفل محلی» به وجود می آید، مثل محفل محلی کرج. هر محفل محلی، مسئول اداره امور مختلف جامعه بهایی آن محل است. در هر کشوری نه نفر از سران بهاییت، محفل ملی آن کشور را تشکیل می دهند، مثل محفل ملی بهاییان اندونزی. هر محفلی ملی مسئول اداره محافل محلی آن کشور یا منطقه است.محافل ملی کشورهای مختلف زیر نظر مرکز جهانی بهاییت به نام «بیت العدل» کار می کنند. محل بیت العدل، عالی ترین مرجع تشکیلاتی بهاییان، در حیفای اسرائیل واقع است. بنابراین ارتباط مستقیم یک فرد بهایی با اعضای بیت العدل غیرممکن است و لزوماً باید از طریق محفل محلی به محفل ملی سپس به بیت العدل باشد. بدین ترتیب یک هیئت نه نفری به نام بیت العدل از اسرائیل بر دنیای بهایی حکومت می کند و از طریق محافل ملی کشورهای مختلف برای عموم بهاییان برنامه ریزی نموده آنها را کنترل می نماید.بیت العدل حیفا در کنار اداره محفلهای ملی، توسط سازمانی به نام «مؤسسه ایادی امرالله» که خود شامل سلسله مراتب ایادیان، مشاورین قاره ای، معاونین و مساعدین است این مجموعه را تحت نظر می گیرد و رفتار و اعمال بهاییان و محافل مختلف را مراقبت می کند.
الف-اطاعت از بیت العدلبیت العدل نه تنها مقام رهبری سازمان و تشکیلات بهایی را داراست بلکه در عین حال عالی ترین مقام معنوی، روحانی و الهی را در جهان بهاییت در بردارد. در دیدگاه بهاییان، اطاعت از بیت العدل به مثابه اطاعت از خداوند است و هیچ گونه مفری برای سرپیچی از دستورات آن وجود ندارد و عدم فرمان برداری از آن مساوی است با اخراج از تشکیلات بهایی که «طرد روحانی» نامیده می شود.از دیدگاه بهاییت، بیت العدل از عصمت برخوردار است. عبدالبهاء، نفر دوم بهاییت می گوید:«و همچنین ملاحظه نشود که بیت العدل به فکر و رأی خویش نظر دهند استقرالله بیت العدل اعظم با الهام و تأیید روح القدس قرار و احکام جاری نمایند زیرا تحت وقایت و حکایت و صیانت جمال قدم «بهاءالله» است و آنچه قرار دهند اتباعش مسلم و واجب بر کل است ابداً مضری از برای نفس.»بیت العدل حیفا در ۲۶ نوامبر ۱۹۷۲ اقدام به تدوین قانون اساسی خود نمود که در آن عملکرد قانونی خویش را معین ساخت و وظایف محافل ملی و محلی را روشن تر کرد. از آنجا که هر فرد بهایی عضو یک جامعه ملی است و بیت العدل بر تمام جوامع ملی بهایی حاکمیت تام دارد، چگونگی حکمرانی تمام عیار بیت العدل بر تمام شئون زندگی یک فرد بهایی روشن خواهد گشت. در بند دوم نظام نامه قانون اساسی مزبور آمده است:«محفل ملی منحصراً دارای حاکمیت و سلطه و اختیار نسبت به کلیه عملیات و شئون جامعه بهایی در سراسر حوزه ی خود بود.» و بدین سان بیت العدل واقع در اسرائیل، دارای حاکمیت، سلطه و اختیار نسبت به زندگی هر فرد بهایی به طور انحصاری است و متقابلاً یک بهایی ملزم به رعایت تمام دستورات بیت العدل است.
ب-اعضای بیت العدلبا اینکه بهاییت حدود ۱۳۵ سال پیش در ایران پدیدار شد و جمیع سران اولیه آن ایرانی الاصل بودند اما کسانی که اکنون رهبری بهاییت را در دست دارند یعنی از نه عضو بیت العدل تنها دو نفر ایرانی هستند که آنها نیز از ایران انتخاب نشده اند و بقیه عبارت اند از شش نفر آمریکایی و یک نفر انگلیسی. اعضای بیت العدل به سال ۱۹۶۳ در کنفرانسی در لندن معرفی شدند و تاکنون، در انتخابات مختلف، هیچ کدام سمت خود را از دست نداده اند. اعضای فعلی بیت العدل عبارت اند از:۱- بوراکاوشلین، رئیس اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۲- دیوید روح، نایب رئیس اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱۳- چارلز ولکات، منشی اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۴- ایماس گیسیون، عضو اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۵- هیوجانس، عضو اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۶- ایان سمپل، عضو اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۷- دیوید هونمن، عضو اسبق محفل ملی انگلیس.۸- علی نخجوانی، عضو اسبق محفل ملی امریکا در ۱۹۶۱٫۹- هوشمند فتح اعظم منشی، اسبق محفل ملی هندوستان ۱۹۶۱٫معجون امریکایی-انگلیسی-ایرانی فوق که بنا به اعتقاد بهاییان از هر خطا و اشتباهی مصون می باشد و بهاییان خود را مطیع محض آنها می دانند، همچون حاکمانی مستبد برای همه بهاییان تصمیم گیری می نمایند. توده بهاییت راجع به سوابق آنها چیزی نمی دانند که اهل کجا هستند و چه کاره بوده اند اما اطاعت از آنها را واجب می دانند. وقتی در سال ۱۳۴۳ بهاییان ایران در نامه ای به اسرائیل از سوابق اعضای بیت العدل می پرسند، آنها حتی حاضر نمی شوند که شرح حال اعضای خود را برای مطیعانشان بفرستند. بدین ترتیب تمام بهاییان جهان زیر سلطه و قدرت بیت العدل مستقر در حیفای اسرائیل و تابع صرف حکومت وقت قرار دارند. بنابراین با یک رابطه ساده و دقیق سر منشأ گردانندگی بهاییت مشخص می شود.البته نباید از نظر دور داشت که این تعلیم بهایی (اطاعت از حکومت) صرفاً پوششی است برای تأیید و تحکیم سلطه گریهای حکومتهای ارتجاعی و امپریالیستی و وابسته، اما همین اطاعت صرف از حکومتها در مورد دولتها و حکومتهای ملی و غیره وابسته، در عمل تبدیل به مخالفت می شود و نمونه آن در مبارزات مردم فلسطین و انقلاب اسلامی ایران دیده می شود.
روابط بیت العدل با اسرائیلقبل از اینکه وضعیت کنونی رابطه بهاییت و اسرائیل را در نظر بگیریم باید به یاد داشته باشیم که بهاییت بدعتی در اسلام بود که از سوی استعمار روس در دوران قاجاریه به ایران سوق داده شد سپس آلت دست انگلیس قرار گرفت، در این زمینه همین بس که به گفته و اذعان شوقی افندی یکی از رهبران اصلی این مسلک، دولت انگلیس به عبدالبها، پسر میرزا حسینعلی «بهاءالله» نشان kinghthood داد و طی مراسم باشکوهی!! او را sir نامید. و در زمینه وابستگی این مسلک به صهیونیسم از ابتدای تأسیس دولت اسرائیل همین بس که شوقی افندی به بن گورین در ۱۹۴۸ پیامی فرستاد و وفاداری خود را به آن دولت اظهار داشت. به قول زن شوقی، روحیه ماکسول: «خوشحالیم که جدیدترین دین دنیا در جدیدترین کشور دنیا پا می گیرد و آینده ما با آینده اسرائیل مانند حلقه های یک زنجیر است.»ولی روابط بیت العدل با دولت اسرائیل ابعاد گسترده ای دارد و انعکاس این روابط در حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و تمام تشکیلات بهایی در سراسر جهان بویژه ایران و بهاییان ایرانی خود احتیاج به تجزیه و تحلیل گسترده ای دارد.باید دانست که یکی از اقدامات اولیه بیت العدل بعد از تشکیل، تماس با دولت اسرائیل بوده و خواهد بود. باز در میان انبوه مدارک باید به تصویری نگاه کرد که زالمن(۱) رئیس جمهور اسرائیل همراه با شهردار حیفا به دیدار رسمی اماکن بهایی حیفا رفته است و اعضای بیت العدل در کنار وی در عکس دیده می شوند و آن را با افتخار در صفحه ۹۲ مجلد چهاردهم کتاب عالم بهایی چاپ نموده اند و یا اینکه بهاییت در پارلمان اسرائیل به رسمیت شناخته می شود و عجیب آنکه رهبران بهایی بویژه بیت العدل حیفا خواستار مخفی ماندن موضوع در بین بهاییان هستند. البته باید توجه داشت که روابط بین اسرایئل و بهاییت فقط در حوزه اسرائیل نیست بلکه در سایر کشورهای جهان عوامل صهیونیستی اسرائیل با عاملان بهایی تماسهای مرموز و زیرکانه ای دارند. به عنوان نمونه می توان از سفر ابوالقاسم فیصی، از ایادیان امرالله به کشور کره نام برد. در این سفر ابوالقاسم فیصی در حظیره القدس(۲) بهاییان سئول، پایتخت کره، اقامت گزید و بلافاصله سفیر کبیر دولت اسرائیل در کره آقای Mordechai Arbeu به دیدار او در حظیره القدس بهاییان می شتابد و حدود سه ساعت با وی ملاقات می کند و در انتها سفیر دولت اسرائیل می گوید: سفارت اسرائیل در کره منزل شماست و هر امری داشته باشید اینجانب و همچنین کارمندان سفارت به انجام آن مفتخریم.در بررسی انعکاس این روابط صمیمانه بیت العدل با دولت و حیات و تفکر بهاییان ایران باید به چند نکته توجه داشت که مهم ترین آنها «وجود روح صهیونیستی و حمایت مادی و معنوی» از اسرائیل در جامعه بهایی است. این روح همبستگی و وحدت در خلال آموزشهای گوناگون به بهاییان القا می شود. به این صورت که بین حیات کنونی دولت اسرائیل و نوشته های رهبران بهایی پل محکم برقرار می گردد.با توجه به این عبارت از کتاب درسی بهاییان، مسئله روشن می گردد: «تأسیس حکومت اسرائیل از فهم مطهر شارع امراللهی (میرزا حسینعلی نوری، بهاءالله) و مرکز میثاق (عبدالبهاء) صادر و حاکی از پیدایش ملت مستقل در ارض اقدس پس از طی دو هزار سال پدیدار شد و پیشرفت سریع شروع تاریخی ساختمان قسمت فوقانی مقام اعلی (قبر میرزا علی محمدباب) در کوه کرمل…»و بدین سان تشکیل دولت اسرائیل ضرورتی تاریخی در دیدگاه یک بهایی مطرح می شود. و به واقع این پیوند قدیمی است و قدمت آن حتی به سالها قبل از تشکیل دولت اسرائیل می رسد. در سال ۱۹۰۴ میلادی یعنی کمی بعد از تشکیل کنگره ی جهانی صهیونیستها به سال ۱۸۹۷ در سوئیس، محفل یهودیان بهایی شده!! تهران در نامه ای خطاب به بهاییان شیکاگو، از صهیون و عظمتش و مرکزیت آینده اش بحث می کنند. این ترجمه را می توان در عالم بهایی جلد دوم صفحه ۲۷۹-۲۷۵ یافت. از این رو در بررسی اسناد بر جای مانده از جنگهای گذشته اعراب و اسرائیل دعای هر بهایی درست مثل یک صهیونیست فقط برای پیروزی اسرائیل بوده است و بس.
ارتباط اسرائیل با محفل ملی و تشکیلات بهاییبیت العدل بهاییان، مرکز تصمیم گیری و رهبریت این فرقه، در شهر حیفای اسرائیل قرار دارد و هیئت طراح نه نفره(شش آمریکایی-دو نفر ایرانی و یک انگلیسی)، جیره خواران امریکا و صهیونیزم با شعارهای حکومت جهانی بهایی در جهت تحقق اهداف و منافع جهان خواران و توسعه طلبان در قلب کشورهای امپریالیستی، به غیر از کشورهای جهان سوم تحت سلطه، با تبادل اطلاعات از مأموران خود در سطوح مختلف (قاره ای، مشاورین، محافل ملی و محلی) در حال برنامه ریزی هستند تا بدین وسیله به مقاصد شوم ضد مردمی و ضد اسلامی خود برسند. محافل ملی که در حد یک کشور برنامه ریزی می نمایند در حقیقت عمال بلاواسطه دستورات بیت العدل حیفا می باشند.به طور خلاصه تشکیلات منسجم بهاییت مجموعه ای در جهت تمرکز قدرت می باشد، لذا در کشورهای مورد نظر از طریق نقشه های بین المللی و ملی در راه اهداف ضد اسلامی خود سعی در ایجاد پایگاه هایی به نام محفل ملی می نمایند و در حقیقت این محافل ملی، مجریان دستورات و نقشه های بیت العدل حیفا هستند. اولین نقشه جهانی بهاییت نقشه ده ساله ای است که از سال ۱۹۵۳ تا ۱۹۶۳ را در بر می گرفت و به جهاد اکبر معروف است.هدف کلی آن عبارت است از:۱- تبلیغ فرقه ضاله از طریق اشاعه مفاهیم ضد اسلامی۲- مهاجرت برای جمع آوری اطلاعات از کشورهای زیر سلطه و شهرها و قراء و قصبات داخلینقشه نه ساله، دومین نقشه جهانی بهاییت است.(۱۹۶۴-۱۹۷۳)اهداف کلی نقشه نه ساله:۱- توسعه پایگاه های جدید برای بهاییت (محافل ملی و محلی)۲- همکاری و انسجام بیشتر بهاییت در جهت نیل به اهداف سرسپردگان.سومین نقشه جهانی، پنج ساله است:(۱۹۷۴-۱۹۷۹٫)اهداف کلی:۱- حفاظت از پیروزیهای به دست آمده در نقشه های قبل.۲- مهاجرت داخله و جمع آوری و انبار اطلاعات از داخل کشور۳- کوشش در استقرار حکومت جهانی بهایی۴- ایجاد روح وحدت و یکپارچگی بین بهاییانو پس از آن نقشه هفت ساله را ارائه کردند که با هدفی مشابه اهداف نقشه های قبلی و به روز شدن در امر پیوستگی بیشتر با اهداف مشترک با امپریالیزم جهانی و صهیونیستها می باشد.ناگفته نماند که گذشته از نقشه های جهانی، محافل ملی در کشورهای تحت نفوذ دارای نقشه های ملی و محلی می باشد که به تصویب بیت العدل رسیده است مانند:نقشه پنج ساله مصر و سودان، نقشه سه ساله عراق، نقشه ۴۵ ماهه مهاجرت داخلی ایران، نقشه دوساله جوانان ایرانی، نقشه دو ساله تبلیغی افریقا.
رسالت محفل ملیاجرای نقشه های ذکر شده بر پایه های اقتصادی، تشکیلاتی، سیاسی و فرهنگی می باشد. و از آنجا که یکی از عناصر مهم تشکیلات بهاییت روابط مالی است، لذا نقش محفل ملی در ارسال اطلاعات و پول و سایر وسایل و امکانات دیگر به اسرائیل روشن می گردد. در این رابطه باید به چهار سئوال زیر دقت کرد.۱- راههای دریافت این پولها از چه طریق است؟۲- چگونه و در چه حسابهایی و به نام چه کسانی این پولها ذخیره و جمع آوری می شود؟۳- از چه طریقی و با کدام وسایل به اسرائیل برمی گردد؟۴- موارد مصرف این وجوه چیست؟ و توسط چه کسانی و چگونه خرج می شود؟
۱- طریقه دریافت و جمع آوری پولهابه طور کلی بیت العدل حیفا توسط تشکیلات خود به بهانه های مختلف از بهاییان جهان بویژه ایران پول می گیرد که فهرست وار از این قرارند: ۱- حقوق اله؛ ۲- تبرعات؛ ۳- دارالتشریع؛ ۴- تقیلی؛ ۵- وجوه قلکها؛ ۶- مشارق الاذکار؛ ۷- حظائر القدس؛ ۸- خرید اماکن متبرکه به ظاهر؛ ۹- گلستان جاوید؛ ۱۰- طهوفین؛ ۱۱- صندوق خیریه؛ ۱۲- صندوق توکیل؛ ۱۳- صندوق توکیل بین المللی؛ ۱۴- وصیت نامه؛ ۱۵- مشروعات ارض اقدس.
حقوق اله:به عنوان مسئله ای واجب و الهی از طرف رهبران بهاییت مطرح شده محافل وظیفه دارند نسبت به جمع آوری وجوهات اقدام نمایند. به طور خلاصه هر فرد بهایی باید از مازاد درآمد سالیانه خود (منقول و غیرمنقول) معادل نوزده درصد را به عنوان حقوق اله بدهد و در صورت استنکاف از این کار فرد، طرد روحانی گردیده و از جامعه بهاییان خارج می گردد. البته این پولها را محفل ملی پس از جمع آوری مستقیماً به حساب اعضای بیت العدل حیفا می ریزد و کسی جرئت ندارد سئوال نماید که مبالغ هنگفت حقوق اله به چه مصرفی می رسد. محفل ملی ایران در تمام مناطق تهران، نمایندگانی را مأمور جمع آوری وجوه حقوق اله نموده است برای نمونه جمع حقوق اله از تاریخ ۵۶/۴/۱ تا ۵۷/۶/۱۹ برابر با ۳۵۴ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۱۹۳ ریال می باشد (مراجعه به دفاتر حسابداری شرکت نونهالان).
تبرعات:محفل ملی با برپایی کنفرانسهای مختلف و تشویق و تأکیدهای زیاد، مبالغ فراوانی پول و اشیاء منقول و غیرمنقول بهاییان را به عنوان تبرع از آنها می گیرد که این اشیاء شامل: زمین، فرشهای نفیس، طلا و سایر اجناس قیمتی می باشد. این پولها یا به طور مستقیم از طریق آژانس سمندری به اسرائیل ارسال و یا به شرکت نونهالان سپرده می شد که از طریق عوامل ارتباطی آنها به اسرائیل منتقل می گردید.
صندوق خیریه بین المللیپولهای آن تحت نظر و اداره مطلقه بیت العدل حیفا است.
صندوق توکیلپولهای آن با تصویب و اجازه بیت العدل به مصارف جمع آوری اطلاعات توسط مهاجرین می رسد.
صندوق قاره ایعواید آن تحت نظر هیئتهای مشاورین محفل ملی به مصرف مشاورین قاره ای می رسد.
صندوق خیریه ملیعواید آن تحت اداره مطلقه محفل ملی برای مصارف تبلیغی ضد اسلامی بهاییت در داخل کشور و مصارف بین المللی خرج می شود.
صندوق خیریه محلیپولهای آن تحت اداره مطلقه محفل محلی و با تصویب محفل ملی به مصارف امور تبلیغی ضد اسلامی می رسد.
دارالتشریع-دارالآثار… در اسرائیلبنابر شواهد مستند و معتبر تاریخی، استعمارگران برای غارت ملتهای مستضعف ایجاد فرقه هایی در کشورهای جهان سوم و سوء استفاده از جهل و ناآگاهی مردم در پوشش مذهب به القای اعتقادات ساختگی پرداخته تا آنجا که امکان دارد از سرمایه و دسترنج آنها به نفع خود بهره برداری می نمایند.بهاییان که جزو تعریف مذکور می باشند همیشه برای منافع اسرائیل غاصب می کوشند و با پولهای همین افراد به خصوص بهاییان ایرانی (در رژیم گذشته) که از طریق تشکیلات جمع آوری شد در اسرائیل قصرها و باغها و زمینهای بی شماری خرید و ساخته اند.قبرعلی محمد باب به شکل بسیار زیبایی با گنبدی از طلای خالص در حیفا بر روی کوه کرمل بنا شده است. دارالآثار با ساختمانهایی بسیار بزرگ به عنوان موزه ای از مجموعه های تاریخی ذی قیمت بهایی در حیفا بنا شده است.یکی دیگر از بناهای مهم که طبق طرح نقشه پنج ساله، ساختمان آن در حال ساخت بود، بنای مرتفعی است به نام دارالتشریع که بهاییان ایرانی موظف بودند حدود نود درصد مخارج این ساختمان عظیم را بپردازند.(فقط سنگ مرمر تزیینی این محل ۵/۵ میلیون دلار و مخارج یک سال آن حدود ۷۰۷۶ میلیون دلار است).نمونه دیگر، ارسال پول به حساب افراد و به اسم رمز است. چنانچه درسال ۱۳۵۷ مبلغ ۲۷۱ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۲۲۲ ریال به حساب علی الله عدل (اسم رمز علی الله نخجوانی)عضو بیت العدل حیفا و مبلغ یک میلیون و ۹۰ هزار و ۲۲۰ ریال به حساب یوسف عارف (نام مستعار یوسف قدیمی، عضو محفل ملی ایران) که جمع دو مبلغ ۳۸۰۴۳۲۲۵۳ ریال از طریق شرکت نونهالان فقط برای ساختمان دارالتشریع ارسال گردیده است که جزئی از مبالغ هنگفت ارسالی برای بیت العدل حیفا می باشد.
شرکت های بهاییمحفل ملی ایران برای جمع آوری وجوهات و پولها و همچنین احتکار و ثبت و ضبط املاک به طور غیرمشروع و تبادل اطلاعات جاری و ارسال پول به کشورهای بیگانه، سعی در ایجاد مراکز اقتصادی می نماید از جمله: شرکت نونهالان، امناء، وهاج، آژانس سمندری و بیمارستان میثاقیه. شرکت نونهالان: بنا به دستور عباس افندی در سال ۱۲۹۸ تأسیس گردید و در سال ۱۳۱۳ به دستور شوقی افندی به ثبت رسید. هدف آن در ظاهر تأسیس مؤسسه نزول خواری بود ولی در اصل مرکز جمع آوری پول و اطلاعات جاسوسی و ارسال آن به بیت العدل حیفا می باشد. شاهد بحث مراجعه به گزارش مفصل شرکت نونهالان در این خصوص می باشد:۱- مدرک راپرت هیئت مدیریه شرکت نونهالان به مجمع عمومیاین شرکت در مدت خدمتش توجه و عنایات و راهنماییهای محفل ملی و بیت العدل و محافل همواره دستورات بیت العدل را اجرا کرده است.۲- هر شش ماه یک بار خلاصه ای از اقدامات و فعالیتهای کلی شرکت به بیت العدل حیفا و محفل ملی جهت آگاهی و نظرخواهی و راهنماییهای لازم ارسال می شده است.۳- راپرتهای هیئت مدیره و اعضای آن نشان می دهد که: اعضای محفل ملی چهره های فعال و کاری شرکت نونهالان بوده اند، مانند: شاهپور راسخ، حبیب الله ثابت پاسال، یوسف قدیمی و …۴- مدرک راپرت هیئت مدیره شرکت نونهالان به مجمع عمومی در سال ۱۳۵۱ نشان می دهد که: اوامر مرجوعه از بیت العدل و سایر تشکیلات بهاییان تا سرحد توانایی و امکانات انجام گرفته و همچنین امورات مهاجرین، ارسال اطلاعات مورد لزوم به طور کامل پی گیری شده است.یکی از مهم ترین مراکز تجمع پولهای بهاییت در شرکت نونهالان بوده است که از طریق تشکیلات و محفل ملی جمع آوری می شد و این شرکت برای آشکار نشدن رابطه اش با اسرائیل، تعداد زیادی شماره حساب با نامهای مستعار سری ترتیب داده بود و وجوه مختلفی که قبلاً نام برده شده در این حسابها واریز می گردید. این موضوع فعالیتهای زیرکانه و مرموزانه بهاییت را بیشتر روشن می نماید:
 

شماره حساب

نام مستعار

نام اصلی

مبلغ واریزشده در سال ۱۳۵۷ به ریال

۵۳۳۳

علی الله عدل

علی الله نخجوانی

۲۷۱۴۱۰۲۲۲

۵۶۳۹

یوسف عارف

یوسف قدیمی

۱۰۹۰۲۲۰۳

۵۰۹۹

امیر عطاء

محفل تهران

۱۵۶۸۴۷۸۳۸

۵۳۹۶

هوشمند عدل

بیت العدل

۱۲۸۱۷۶۶۳۰

۵۲۶۵

روحانی ملی

محفل ملی

۴۱۴۲۲۳۶۶۴

 
البته این نوع حسابها زیادند و موارد فوق به عنوان نمونه ذکر شده است.
از چه طریقی و با کدام وسایل به اسرائیل ارسال می گرددمحفل ملی با تشکیل ملی مهاجرت داخله ایران با اعزام مهاجر اطلاعاتی، دقیق ترین اطلاعات و آمار را از صعب العبورترین و دورافتاده ترین مکانهای ایران جمع آوری نموده است و این با جمع آوری این اطلاعات از روحیات و خصوصیات مناطق مختلف ایران از لحاظ روابط اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی و سیاسی مطلع و پس از تحلیل، مدارک را به اسرائیل می فرستاده است. (مراجعه به مدارک شرکت وهاج لجنه مهاجرت خارجه در شرکت امنا و آژانس سمندری)همچنین پولها از راههای مطمئن و توسط رابطین ویژه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به اسرائیل فرستاده می شده است. مطمئن ترین راه، ارسال مستقیم بود که توسط بهاییان که به اسم زیارت (در ظاهر) با آژانس سمندری به اسرائیل مسافرت می کردند و پول و وسایل ارسالی را به اسرائیل تحویل می دادند.(مراجعه به گزارش آژانس سمندری)از راه غیرمستقیم توسط مؤسسه گلف در نیویورک متعلق به فیروز و نیز از طریق اونیون در بانکهای ایرانیان و … در داخل کشور به بانک لومیلو در اسرائیل ارسال می شده است.آدرس:Bank-Lamilu-Israelbm-Haifa Mainbranch-10 Nathansonst-Haibon Israel
در زمینه اطلاعاتیاصولاً افراد بهایی که به اسرائیل مسافرت می کنند باید از نظر محفل ملی ایران و بیت العدل حیفا شده باشد. لذا محفل ملی با تلکس و یا پیک خبری از طریق شرکت نوراد و یا آژانس سمندری با اسرائیل تماس می گرفت و پس از احراز هویت این شخص از نظر بیت العدل تلگراف تأیید می فرستادند و در این صورت اجازه مسافرت به خاک اسرائیل را می یافتند. در غیر این صورت از جامعه بهایی طرد می شدند. روح الله سمندری، فرد شناخته شده برای بیت العدل حیفا و دستگاه اطلاعاتی رژیم گذشته (ساواک)، در کشور اسرائیل هتلی به نام پلتورز داشت و به راحتی اجناس اطلاعاتی محفلی را به اسرائیل تحت عنوان «Bahaie word» وارد می کرده و در گمرک بن گوریون یا حیفا هیچ گونه اشکال و ایراد یا بازدیدی از اجناس آنها صورت نمی گرفت.این ارتباط طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی تداوم یافته است. لیکن در داخل ایران پایگاه بهاییت برچیده شد و کانالهای ارتباطی اسرائیل با عوامل بهایی در داخل ایران قطع و گسسته شد. اما در سطح جهانی این ارتباطات وجود داشته در پاره ای موارد قوی تر و پردامنه تر هم شده است. ولی در داخل ایران فعالیت آن چنانی و قابل توجهی به چشم نمی خورد چرا که سیستم عملکرد بهاییان با تشکیلات و برنامه ریزی سازمانی توأم است و به دلیل نداشتن تشکیلات در ایران، دامنه فعالیت اطلاعاتی، مالی، فرهنگی و سیاسی آنان به شدت کاسته شده شاید امکان وجود فعالیت محدود و غیرعلنی و پوششی در سطح ضعیف و یا موردی قابل تصور باشد.بعد از درون پایگاه مهم و حیاتی در ایران، در حال حاضر حوزه اصلی فعالیت بهاییان به امریکا منتقل شده از حیث نزدیکی سیاست خارجی امریکا و اسرائیل تا حدود زیادی بهاییان نیز از آن منتفع گردیده اند.در پایان به لحاظ ترسیم چهره ای مستند از وضعیت ارتباط معنوی و مادی رژیم صهیونیستی با فرقه ضاله بهاییت، ده سند از میان اسناد موجود در این خصوص انتخاب و در ادامه این نوشتار آورده شده است.در سندهای مذکور، چگونگی روابط مالی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی رژیم غاصب اسرائیل با این فرقه به وضوح بیان شده سندها از آرشیو سندی موضوع بهاییت متعلق به ساواک جمع آوری گردیده است و مبین وجود رابطه جدی و فراگیر بین دو بازوی اصلی و مهم امپریالیسم می باشد.به لحاظ روشنی و وضوح کافی اسناد، از توضیح و پرداختن و شرح سندها خودداری شده است.منابع :- اسناد ساواک، پرونده موضوعی بهاییت.- اسناد دادستانی، پرونده موضوعی بهاییت.- مفاوضات، عبدالبهاء، جلد دوم- مجموعه خطابات، عبدالبهاء- تاریخ بهایی، میرزا ابوالفضل گلپایگانی- مکاتیب، عبدالبهاء، جلد سوم.- عالم بهایی، نشر محفل ملی ایران، جلد ۱۴، ص ۹۲٫- عالم بهایی، نشر محفل ملی ایران، جلد ۲، ص ۲۷۹-۲۷۵٫- پیام بهایی، نشر محفل ملی ایران، شماره ۱۵۵٫- نظم اداری، شوقی افندی، چاپ دوم، ص ۳۵٫- اسناد آژانس سمندری در دادستانی انقلاب اسلامی.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ zalman.2. محلی است که بهاییان در آن کارهای اداری را انجام می دهندمنبع مقاله: (۱۳۸۷)، سقوط۲: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پ‍ژوهشهای سیاسی.منبع مقاله :(۱۳۸۷)، سقوط۲: مجموعه مقالات دومین همایش بررسی علل فروپاشی سلطنت پهلوی، تهران: موسسه مطالعات و پ‍ژوهشهای سیاسی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.