مجمع جهانی شیعه شناسی

THE WORLD ASSEMBLY FOR SHIITE STUDIES

المجمع العالمی لمعرفة الشیعه

شماره ثبت: 299 – تأسیس: 1382

مجازات افسران توهین کننده به مسلمان در استرالیا

شهروندان مسلمان جمعیت قابل توجهی از ساکنان استرالیا را تشکیل می دهند و امروزه مسلمانان این کشور در بخش های مختلف این کشور حضور فعال و تأثیر گذار دارند.

فهرست مطالب

اخبار رسیده از "سیدنی" پایتخت کشور استرالیا حاکی از آن است که توهین تعدادی از افسران نیروی دریایی این کشور به مهاجران مسلمان در شبکه‌های اجتماعی، با اعتراض شدید و خشم مسلمانان استرالیا مواجه شد.

به دنبال این اعتراض، مقامات نیروی دریایی استرالیا، این اقدام را ضد ارزشی دانستند از این رو به همکاری تعدادی از این ملوانان و افسران توهین کننده به مسلمانان با نیروی دریایی پایان داده و آنان را اخراج کردند.

گفتنی است گروهی دیگر از افسران توهین کننده نیز اخطار لغو همکاری در صورت تکرار این اقدامات را دریافت کردند.

چند افسر توهین کننده هم با مجازات‌های انضباطی یا محرومیت‌های اداری مواجه شدند.

قابل ذکر است، شهروندان مسلمان جمعیت قابل توجهی از ساکنان استرالیا را تشکیل می دهند و امروزه مسلمانان این کشور در بخش های مختلف این کشور حضور فعال و تأثیر گذار دارند.