صفحه آرشیو

آزادی

آزادی

آزادی در حکومت علوی (علیه السلام)

یکی از موضوعاتی که در رابطه با حاکم و مردم مطرح است، مبحث « آزادی» می باشد. حاکمان و دولت مردان، نگاه و دیدگاه های گوناگونی در این مقوله دارند. دیدگاه حاکمان در این موضوع، وضعیت فکری و فرهنگی و اعتقادی آنها را مشخص می کند و با…

آزادی، جنسیت و ادیان الهی

مقدّمه مفاهيمي مانند «آزادي» و «برابري» از مشتبه ترين مفاهيمي هستند که پيوسته در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون مورد بررسي و نقد قرار گرفته اند. مفهوم «آزادي» زن و مرد، مصاديق و محدوده آن و نحوه ظهور آن در…