مجمع جهانی شیعه شناسی

برچسب: سایرخاندان

حقّ آل محمد(ص)

امام صادق (ع) فرمود: بانوئی از مسلمین انصار، ما خاندان نبوت را دوست می داشت ، و بسیار به خانه ما (در عصر بعد از

ادامه مطلب »

حقّ آل محمد(ص)

امام صادق (ع) فرمود: بانوئی از مسلمین انصار، ما خاندان نبوت را دوست می داشت ، و بسیار به خانه ما (در عصر بعد از

ادامه مطلب »

راهیان کوی یار

زیارت قبر اولیای الهی و پیشوایان دینی و شخصیت های برجسته علمی و رجال سیاسی و اجتماعی، در میان همه ملل، از دورترین اعصار تاریخی

ادامه مطلب »