صفحه آرشیو

سحر

بررسی معجزات اهل بیت

بررسی معجزات اهل بیت معجزه معجزه از عجز گرفته شده و عجز به معنی ناتوانی است. پس معجزه پدیده‌ای است که تمام عوامل طبیعی از ایجادش ناتوان باشند و عقل هر عاقلی این چنین پدیده‌ای را مربوط به طبیعت نداند و به عبارت علمی، معجزه فاعل است و از…