صفحه آرشیو

صحیح مسلم

صحیحین و نفى تکفیر

صحیحین و نفى تکفیر ابوالفضل قاسمى* چکیده‏ به سبب رویکرد حدیثى سلفیه و با توجه به اینکه تکفیرى ها خود را سلفى و پیرو سلف صالح مى‏دانند به دو منبع روایى مورد اعتماد سلفیان یعنى صحیح بخارى و مسلم مراجعه شد و مسئله تکفیر از منظر…

صحاح سته؛ صحیح مسلم

صحاح سته؛ صحیح مسلم ۲ـ صحیح مسلم عنوان اصلى: «المسندُ الصحیح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول‏الله‏».() به اختصار آن را «المسند الصحیح» گویند ولى آنچه بر سر زبان‌هاست همان «صحیح مسلم» است. گردآورنده آن: «خطیب» در «تاریخ»…