صفحه آرشیو

عقائد امامیه

عقاید اصلی اثنی عشریه

عقاید اصلی اثنی عشریه الف- توحید و صفات الهی از نظر اثناعشریّه خداوند ازلی و واحد است. بر اساس این اندیشه که همان توحید ذاتی است، نه چیزی شبیه خداوند است و نه او همانند چیزی است (مفید، اوائل المقالات، ۱۴۱۳: ۱۱). از نظر اثناعشریّه صفات حق…